DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website, www.vdmmb.nl, zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van onze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Van de Meeberg Meijer & Bergman BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te beiden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat ons bedrijf niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op deze website is van algemeen aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Van de Meeberg Meijer Bergman BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via email kan niet zonder meer een relatie tussen Van de Meeberg Meijer & Bergman BV en de gebruiker van de website ontstaan.

E-MAILS

Van de Meeberg Meijer & Bergman BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email niet ons bedrijf te corresponderen, accepteert u dit risico.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle publicaties van Van de Meeberg Meijer & Bergman BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat ons bedrijf daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.